Stiftet 29. juli 1939
Vedtatt 29. april 1983

Endret 7. april 1987, 15. november 1995, 20. mai 1996, 4. mai 1999, 7. april 2008, 12. april 2010,
8. februar 2011, 18. mars 2013, 13. februar 2017, 25. mars 2019, 28. mars 2022.

§ 1
Teatrets Venner har til formål å støtte Trøndelag Teater og styrke interessen for scenisk kunst i
Trondheim og distriktet. Foreningen er en selvstendig juridisk person, og hefter bare for de
forpliktelser årsmøtet eller styret påtar den.

§ 2
Medlemmer av foreningen er:
– Personlige medlemmer.
Kontingenten fastsettes i årsmøtet. Kontingenten gjelder for sesongen 1. januar til 31. desember og
forfaller til betaling 1. november i kalenderåret før kontingentperioden.

§ 3
Til å styre foreningen og forvalte dens midler velger årsmøtet et styre som er slik sammensatt:
Styreleder, nestleder, sekretær, regnskapsfører, arrangementsansvarlig og et styremedlem. Alle
velges for to år, men slik at halvparten er på valg ved hvert årsmøte. Styrets leder velges særskilt. For
øvrig konstituerer styret seg selv etter hvert årsmøte. Hvem som har styrefunksjonene, skal til enhver
tid være synlig på hjemmesida.
Dersom det oppstår en situasjon som medfører at et styremedlem må erstattes før funksjonstiden er
omme, har styret fullmakt til å supplere seg selv med et nytt styremedlem fram til neste årsmøte.
Styret kan gjøre bindende vedtak i alle saker når minst fire styremedlemmer er til stede. Ved
stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme.

§4
Styrets leder og et styremedlem i felleskap representerer foreningen utad og har rett til å signere på
ethvert dokument på vegne av foreningen. Et samlet styre kan i særlige tilfeller gi andre fullmakt til å
opptre på vegne av Teatrets Venner.

§ 5
Ordinært årsmøte blir holdt hvert år innen utgangen av mars.
Årsmøtet behandler:
1. Årsmelding
2. Regnskap og revisors beretning
3. Kontingent for neste periode
4. Budsjett
5. Innkomne forslag og forslag fra styret
6. Valg av medlemmer til styret i henhold til §3
7. Valg av to medlemmer til valgkomiteen
8. Valg av revisor
Medlemmer kan fremme sak til årsmøtet innen 14 dager før møtet. Saken fremmes for styret.

§ 6
Det foretas en opptelling av stemmeberettigete før valget gjennomføres. Stemmeberettigede er de
som har betalt medlemskap for inneværende periode.
Valgkomiteen legger fram forslag til styremedlemmer, valgkomité og revisor.
Det skal foretas skriftlig valg når:
– det foreligger forslag om flere enn en person til et verv
En kandidat som får mer enn halvparten av stemmene, er valgt.

§ 7
Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte ved behov, eller når minst 20 medlemmer forlanger
det.

§8
Innkalling til årsmøte skal skje med minst 4 ukers varsel på foreningens hjemmeside.
Innkalling kunngjøres også i medlemsbladet senest 2 uker før møtet.
Årsmelding skal legges ut på hjemmesiden og inntas i medlemsbladet.

§9
Et årsmøte kan endre vedtektene når minst 2/3 av de stemmeberettigede er enige om endringen.

§10
Vedtak om oppløsing av foreningen kan alene fattes av 2 påfølgende årsmøter med minst 14 dagers
mellomrom. Det ene kan være et ordinært årsmøte. På begge møter kreves at minst ¾ av de avgitte
stemmer er for oppløsning.
Treffes gyldig vedtak om oppløsning av foreningen, velger årsmøtet samtidig et styre på tre
medlemmer til å forestå avviklingen.
————————