Årsmøtedokumenter 2023

Årsmøtedokumenter 2023

Publisert av Lene Fjellstad den 12.02.23. Oppdatert 03.05.23.

Styret i Teatrets Venner innkaller til ordinært årsmøte 2023

Mandag 14. mars 2023 kl. 18.00 på Hylla, 2. etg. Trøndelag Teater

Sakliste for årsmøtet

 1. Åpning ved styrets leder
 2. Opptelling av antall stemmeberettigete
 3. Godkjenning av innkallingen
 4. Valg av referent
 5. Valg av møteleder
 6. Valg av to til å underskrive protokollen
 7. Godkjenning av sakliste
 8. Årsmelding for 2022
 9. Regnskap for 2022 og revisors beretning
 10. Kontingent for neste år
 11. Budsjett for 2023
 12. Innkomne forslag
 13. Valg av medlemmer til styret, 3 av styreplassene er på valg
 14. Valg av to medlemmer til valgkomiteen
 15. Valg av revisor

Vedtektene er tilgjengelig på vår hjemmeside.

Forslag fra medlemmene til årsmøtet må være sendt styret innen 1. mars. De må underskrives og sendes som e-post til styret@teatervenn.no eller som brev til Teatrets Venner, Postboks 3549 Hospitalsløkkan, 7419 Trondheim eller legges i foreningens postkasse i foajeen på teatret. Eventuelle innkomne saker blir lagt fram i årsmøtet.

 

Sak 8:   Årsmelding for 2022 er vedlagt.

Sakene - 9 og 11: Regnskap for 2022 og budsjett for 2023 blir lagt ut på hjemmesida når regnskapet er revidert, og blir også lagt fram på årsmøtet.

Sak 10: - Styret foreslår å beholde kontingenten uendret.

Sakene - 13 og 14: Valgkomiteens innstilling er vedlagt.

 

Etter at det ordinære årsmøtet er avsluttet, setter vi av tid til å stille spørsmål og gi innspill til styret. Styret vil gjerne ha innspill fra medlemmene til relevante aktiviteter som kan være med på å gjøre venneforeningen mer attraktiv og øke medlemsantallet.

 

Trondheim 7. februar 2023

Styret i Teatrets Venner