Årsmøte 14. mars 2024

Årsmøte 14. mars 2024

Styret i Teatrets Venner innkaller til ordinært årsmøte 2024

Torsdag 14. mars 2024 kl. 17.30 på Hylla

Sakliste for årsmøtet

 1. Åpning ved styrets leder
 2. Opptelling av antall stemmeberettigete
 3. Godkjenning av innkallingen
 4. Valg av referent
 5. Valg av møteleder
 6. Valg av to til å underskrive protokollen
 7. Godkjenning av sakliste
 8. Årsmelding for 2023
 9. Regnskap for 2023 og revisors beretning
 10. Kontingent for neste år
 11. Budsjett for 2024
 12. Innkomne forslag
 13. Valg av medlemmer til styret, 3 av styreplassene er på valg
 14. Valg av to medlemmer til valgkomiteen
 15. Valg av revisor

Vedtekter for Teatrets Venner og Retningslinjer for utdeling av priser og stipend er tilgjengelig på vår hjemmeside.

Forslag fra medlemmene til årsmøtet må være sendt styret innen 01. mars. De må underskrives og sendes som e-post til styret@teatervenn.no eller som brev til Teatrets Venner, Postboks 3549 Hospitalsløkkan, 7419 Trondheim eller legges i foreningens postkasse i foajeen på teatret. Eventuelle innkomne saker fra medlemmene blir lagt fram i årsmøtet.

Sak 8:    Årsmelding for 2023 er vedlagt.

Sakene 9 og 11: Regnskap for 2023 og budsjett for 2024 blir lagt ut på hjemmesida når regnskapet er revidert, og blir også lagt fram på årsmøtet.

Sak 10: Styret foreslår å beholde kontingenten uendret: kr 400 for enkeltmedlem, kr 500 for parmedlemmer.

Sak 12: Styret foreslår å endre §8, 2. avsnitt i vedtektene:

 • «Innkalling kunngjøres også i medlemsbladet senest 2 uker før møtet», ved å stryke kravet om tidsfrist … senest 2 uker før møtet. Grunnen er at postgangen nå er såpass variabel at vi ikke kan garantere at medlemmene har bladet seinest 2 uker før årsmøtet.
 • Styret foreslår to justeringer av «Retningslinjer for utdeling av priser og stipend», punkt «Kunstnerisk pris»:
  «Kunstnerisk pris blir normalt hvert år tildelt en eller flere personer …» (endring i kursiv)
  «Prisen består av skulpturen «An-Magritt» av Per Sverre Dahl.» (ny formulering)
  PS: tilsvarende endringer for punktene Ærespris og Honorær pris er ikke foreslått fordi Teatrets Venner fremdeles har igjen sølvutgave av skulpturen «Pas de deux i manesjen».

Sakene 13 og 14: Valgkomiteens innstilling er vedlagt.

Etter at det ordinære årsmøtet er avsluttet, setter vi av tid til å stille spørsmål og gi innspill til styret. Styret vil gjerne ha innspill fra medlemmene til relevante aktiviteter som kan være med på å gjøre venneforeningen mer attraktiv og øke medlemsantallet.

I tillegg vil styret etter årsmøtesakene

 • informere om stemmegiving til kunstnerisk pris for 2023 blant de tre nominerte kandidatene; de er tidligere presentert på vår Facebookside og i «På første rad» 1-2024
 • presentere og informere om den nye statuetten som nå vil bli gitt til vinneren av kunstnerisk pris (jf. sak 12).

 

Trondheim 4. februar 2024
Styret i
Teatrets
Venner

 • Saker til årsmøtet må sendes til styret senest 14 dager før årsmøtet, dvs. 29. februar. Du kan bruke epostadressen styret@teatervenn.no